Thì đó, xây dựng gia đình lúc 25 tuổi thật sự mọi chuyện không phải như mình nghĩ, trải qua rất nhiều chuyện đẻ phải cách xa, ai đi đường ai... tương lai bất định đó là những ngày có thể là khủng khiếp nhất của cuộc đời... ôi để có được hạnh phúc dù là rau cháo thật sự rất khó không dễ dàng cho bất kỳ là ai trên cỏi đời này...