Một khi bạn buông xuôi bạn lập tức bị tụt hậu.
- Dùng cách mới để tư duy, dùng cách mới để làm việc.
- Nếu một người có được lòng dũng cảm của một kẻ ngốc, điều đó chứng tỏ rằng anh ta rất sáng tạo.
- Kẻ sống sót cuối cùng không phải là kẻ mạnh nhất mà là kẻ thích có khả năng thích nghi giỏi nhất.
- Dũng khí quyết định thành công, tham vọng quyết định quy mô.
- Mọi người đều không dám làm chính là lúc bạn nên làm.
- Người thành công không bao giờ để ý đến thái độ của người khác khi làm việc.